Missie , Visie, Doelstellingen en Werkwijze.

Samen wonen…. Samen Leven…. Samen Sterk!

Missie:

Het behouden en bevorderen van de leefbaarheid van Obbicht. Het dorpsplatform behartigt de belangen van alle inwoners ongeacht welke individuele en/ of specifieke signatuur dan ook. Het dorpsplatform is (pro-)actief op alle leefgebieden in het dorp op de navolgende thema’s: opgroeien, wonen, welzijn, onderhoud, veiligheid, vrije tijd waaronder sport en verenigingen, medisch en paramedisch en buitengebied. Uiteraard kan er overlap zijn met het een en ander thema. 

Visie:

Ten behoeve van belangenbehartiging voor alle inwoners die daadwerkelijk in Obbicht wonen is uiteraard neutraal functioneren van het dorpsplatform een eerste vereiste. Sociaal, samenhang, eigenstandigheid, eigen identiteit en eigen verantwoordelijkheid van inwoners zijn hierbij sleutelwoorden voor het platform. Het Dorpsplatform Obbicht is niet politiek geëngageerd, hetgeen onder andere tot uiting komt in het huishoudelijk regelement. Het platform houdt zich ook slechts en alleen bezig met Obbichtse aangelegenheden en /of thema’s die een raakvlak hebben met Obbichtse (toekomstige-) belangen. Bewoners worden actief betrokken in de doorontwikkeling van het dorp en gezocht wordt naar een gezamenlijk draagvlak en actieve participatie van de inwoners met als doel behouden en bevorderen van de leefbaarheid van Obbicht. Sociaal, samenhang, eigenstandigheid, eigen identiteit, eigen verantwoordelijkheid en lange termijn wijsheid van inwoners zijn, in het verlengde van onze missie dus, een essentieel uitgangspunt. Kortom bewaken en participeren t.b.v. de leefbaarheid in Obbicht met extra aandacht voor behoud van de eigen identiteit en het dorps- en landelijk karakter.
Belangrijkste gesprekspartner zijn eerst en vooral de inwoners uit het dorp en van hieruit alle georganiseerde verbanden zoals verenigingen. De gemeente is als bevoegd, op verschillende en meerdere onderdelen, verantwoordelijk orgaan een belangrijke gesprekspartner. Het dorpsplatform is en kan in de voorgaande context, onder andere, intermediair zijn tussen inwoners en gemeente. Rond zaken van algemeen belang heeft de gemeente de bevoegdheid te besluiten. Echter het dorpsplatform gaat ervanuit dat zij deze besluitvorming kan beïnvloeden en derhalve omgekeerd het dorpsplatform een serieuze gesprekspartner is van de gemeente zoals omschreven door Creighton, (2005) alsmede opgenomen in de participatiewijzer van de Nationale ombudsman (2013).

Doelstelling:

 • Het behouden van de leefbaarheid in het betreffende stadsdeel, dan wel dorpskern of woonprofielen, in het kader van burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande – in de ruimste zin – verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (Stichting Dorpsplatform Obbicht, 2006)

Hoe bereikt het Dorpsplatform Obbicht deze doelstelling?

De doelstelling wordt bereikt door problemen en knelpunten op alle gebieden van de leefbaarheid te signaleren of daarover worden geïnformeerd door inwoners. Vervolgens wordt gezocht naar een passende oplossing, overleg met omwonenden en /of andere instanties (bijvoorbeeld de gemeente of andere overheidsinstellingen) worden ingeschakeld. Het dorpsplatform kan in het verlengde hiervan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Daarnaast bereikt het dorpsplatform haar doelstelling door het organiseren van informerende en samenbindende (informatieve-) en educatieve activiteiten waarbij dorpsgenoten actief worden betrokken en georganiseerde verbanden worden versterkt.

Werkwijze Bestuur Stichting Dorpsplatform Obbicht:

Het dorpsplatform wordt geleid door een bestuur. Zitting nemen in het bestuur van het dorpsplatform kunnen alle inwoners van Obbicht. Belangrijkste voorwaarde is dat men woonachtig is in Obbicht. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks door het bestuur getoetst. 
Besluiten worden in consensus genomen. 
Het dorpsplatform vergadert minimaal een keer per 2 maanden en zes keer per jaar. 
Er wordt, indien daartoe aanleiding is, een ‘Open Dorpsvergadering’ georganiseerd (huishoudelijk reglement, 2014)

Communicatie met de inwoners vindt structureel plaats door:

 • Website www.dorpsplatformobbicht.nl
 • E-mail: dorpslatformobbicht@gmail.com
 • Facebook
 • Publicatiebord aan de markt
 • Jaarlijks huis aan huis nieuwsblad
 • Eenmalige informatiebulletin
 • Het organiseren van open (thema-) bijeenkomsten voor groepen /het dorp
 • Initiëren van educatieve activiteiten

Samenwerkingspartners:

De belangrijkste samenwerkingspartners zijn dus de inwoners van Obbicht en van hieruit alle georganiseerde verbanden zoals verenigingen. De functionarissen van de gemeente Sittard-Geleen zijn van belang mede vanwege de besluitvormings-bevoegdheid. Daarnaast maakt het platform deel uit van stadsdeel 1. Met andere dorpsplatforms (* wijkplatforms en dorpsraden) is er zeer incidenteel overleg en veelal op initiatief en onder leiding van de gemeente. Afgelopen periode heeft er afstemming plaats gevonden met de dorpsraad van Grevenbicht, mede met het oog op de prognoses rond ‘Krimp’ en de landelijke ontwikkelingen rond ‘Actief Burgerschap’. Gezamenlijk werden een drietal dorpsbijeenkomsten georganiseerd. Het dorpsplatform is lid van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (-VKKL).
Er werden werkgroepen samen gesteld op de verschillende leefgebieden.
Met de stadsdeelwethouder, stadsdeelmanager en stadsdeel coördinator is er minimaal 2 keer per jaar overleg met het voltallig bestuur van het dorpsplatform. Er is tevens regelmatig bilateraal overleg met een of meerdere bestuursleden.

 • Gemakshalve spreken wij hier van dorpsplatforms maar bedoelen hier dus ook de wijk- raden cq platforms en dorpsraden mee.
 • Heeft u belangstelling voor deelname aan het bestuur van het dorpsplatform neemt u dan contact op via: dorpsplatformobbicht@gmail.com

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/missie-en-visie-doelstellingen-en-werkwijze/