Nieuws 2018.

Uitnodiging bijeenkomst afstemming jaarkalender activiteiten in Obbicht.

Obbeeg 27.12.2018

Aan: Voorzitters en/of secretaris van verenigingen en stichtingen actief in Obbicht

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst afstemming jaarkalender activiteiten in Obbicht

Geachte dames en heren,

Nog even en het nieuwe jaar 2019 dient zich aan. Ongetwijfeld een jaar met wederom verschillende en mooie activiteiten in ons dorp Obbicht. De reden dat wij u benaderen is als volgt: Glenda Colaris voorzitter van het nieuwe Sint Nicolaas comité, organisator Garagesale en bestuurslid van speeltuin ‘t Ruiberke, heeft contact met ons opgenomen met de vraag of wij bereid zijn samen met haar een uitnodiging te sturen aan de verenigingen en stichtingen om een bijeenkomst te beleggen over de afstemming van de activiteitenkalender in Obbicht per lopend kalenderjaar. Tevens is de vraag hoe deze met de inwoners uit ons dorp centraal gecommuniceerd kan worden.

Daar zijn ideeën over die ter plekke toegelicht worden. Deze bijeenkomst zal plaats vinden op: Maandag 14 januari 20.00 uur in het Wijksteunpunt te Obbicht. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Het zou fijn zijn als u de jaarkalender van uw vereniging/stichting bij de hand heeft in het overleg.

Hieronder treft u een overzicht aan van de verenigingen die wij een uitnodiging gestuurd hebben waarvan contactgegeven bij ons bekend zijn. Hebben wij een vereniging geen bericht gestuurd omdat wij geen contactgegevens hebben en/ of een vereniging over het hoofd gezien wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bericht door te sturen aan hen of ons een berichtje sturen?

Mogen wij u begroeten op maandag 14 januari?

Graag wensen wij u alvast een fijne jaarwisseling, vriendelijke groeten, mede namens Glenda Colaris,

Bestuur Dorpsplatform Obbicht

Verzonden aan:

– Buurtvereniging: MEK ’75 
– Buurtvereniging Nieuwe Buurt ’73 
– CV: De Reube
– Ecrevissecomité
– EHBO Obbicht 
– Flash Dance 
– Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
– Garagesale Obbicht 
– Harmonie Concordia 
– Jeu de boulesclub 
– St. Neet te Redde 
– Oranjecomité 
– Ouderenvereniging Obbicht 
– ‘t Ruiberke 
– Schutterij St. Willibrordus 
– St Nicolaascomité 
– TC Bicht ’14 
– Theater op de Beek 
– Volleyclub Blok ’82 
– RKVV Obbicht 
– WSP ‘Bicht’ 
– Zonnebloem Obbicht 
– Basisschool Kingbeek 
– Website Obbeeg.nl : Jan Kentgens


Klik hier om hem te downloadenGemeente Sittard-Geleen: 
❄ Watertaps in winterslaap ❄ 

Het einde van het jaar is in zicht en de kans op vorst neemt toe. Tijd dus om de WML-Watertaps winterklaar te maken. 
Vanaf maandag 10 december worden de watertappunten in Sittard-Geleen afgesloten, maar ze blijven wel staan. De watertappunten worden voorzien van een ‘buiten gebruik’-sticker en in het vroege voorjaar van 2019 nemen we ze weer in gebruik.


Bewegings-sport en spelactiviteiten in Obbicht.

Bijgaand treft u een overzicht aan van de verschillende bewegings-sport en spelactiviteiten in Obbicht en/of georganiseerd voor inwoners van Obbicht.
Bewegen is gezond niet alleen voor uw lichaam maar ook voor uw welzijn. Bewegen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, kan ziekte voorkomen. In elke levensfase is het effectief om te investeren in bewegen. Hoe vroeger in het leven bewegen wordt aangeleerd, hoe langer er geprofi teerd kan worden. Het loont dus om ook op jonge leeftijd te investeren in bewegen. Bewegen zorgt voor sociale contacten en gezelligheid.
Hoewel deze lijst met de grootste zorg is samen gesteld is het niet uitgesloten dat er een foutje is ingeslopen. Mocht dat het geval zijn dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de desbetreffende vereniging en /of het Dorpsplatform Obbicht. Bij een volgende uitgave kan dit dan bijgestuurd worden.
Zoals u ziet er is voldoende keuze, wij wensen u veel sportplezier!
Adressen en actuele informatie van verenigingen treft u aan op de volgende websites:
www.obbeeg.nl
www.dorpsplatform-obbicht.nl

bewegings-sport en spelactiviteiten in Obbicht (folder bekijken)


Onderwijs en sport Obbicht-Grevenbicht

Vandaag heeft de gemeente Sittard-Geleen de inbreng van inwoners tijdens de zogenoemde “Ronde” van 11 oktober jl. gepubliceerd op haar website. Helaas moeten wij constateren dat onze inbreng op belangrijke onderdelen onvolledig is. De volledige tekst van ons betoog treft u verderop aan op deze website. Hier nogmaals de samenvattende eindopmerkingen:

Kopie: ” Om derhalve deze dorpsdynamiek overeind te houden zijn wij van mening dat behalve investeringen in onderwijs en sport, waar deze dan ook gesitueerd worden, tevens financieel geïnvesteerd dient te worden in de kern, de infrastructuur van het dorp. Daarbij zijn er nog een aantal zaken die wat ons betreft voorafgaande aan het door u te nemen besluit beantwoord moeten worden en/ of meegewogen dienen te worden, als volgt:

 • Beide dorpen zijn afgelopen 6 jaar verder in het proces: gunnen elkaar het beste en zijn bereid tot samenwerking: maak daar gebruik van!
 • Er is sprake van een eenzijdige en onvolledige beeldvorming over de oplossingsrichting
 • De afstand tussen de twee onderzochte (en geadviseerde) opties is 600 meter.
 • Voorafgaande aan het toewijzingsbesluit dient voor inwoners helder te zijn welke functies én hoe in de kern van het dorp behouden blijven?
 • Gesprek en open oprechte dialoog met inwoners over de herbestemming van de vrij komende gebouwen en percelen.
 • Geen verplicht gebruik en/ of verwijzing naar het buitengebied als het gaat om ontmoeting met als motivatie dat deze noodzaak er is ivm de exploitatiekosten van een nieuw gebouw.
 • De garantie dat Obbicht, als onderdeel van een integrale aanpak (én besluit), een huiskamervoorziening krijgt in de kern van het dorp anders dan de harmoniezaal waar conform studies en inzichten rond infrastructuur in kleine kernen meerdere functies ontwikkeld kunnen worden.
 • De garantie dat het wijksteunpunt behouden blijft voor de kern van Obbicht en onder gebracht wordt in de huiskamervoorziening.
 • Tijdpad rond de voorkeursvariant getoetst is op haalbaarheid: jarenlang vooruitschuiven en geen duidelijkheid scheppen helpt een gemeenschap niet om er samen het beste van te maken!

Een integrale visie en aanpak vereist uiteraard ook een integraal besluit. Derhalve zijn wij van mening dat als onderdeel van het besluit onderwijs en sport ook de andere leefgebieden als gevolg van de fundamentele veranderingen in de infrastructuur van Obbicht meegenomen dienen te worden en hierover concrete afspraken, uitgaande van de voorgenoemde dialoog met inwoners, worden gemaakt mét de gemeenschap! Wij wachten nu al die jaren en roepen u op toekomstbestendige voorzieningen Obbicht en Grevenbicht JA maar :” Doe het in één keer goed”! én volgens Loesje..”

Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag,

Als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag.


Ronde over de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht.

Donderdag 11 oktober stond de Ronde van de gemeenteraad in het teken van de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht.

Al geruime tijd wordt gewerkt aan het plan om tussen Grevenbicht en Obbicht, in de buurt van de supermarkt, een nieuwe school en sportvelden te realiseren. De raad heeft in 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, waarmee allerlei onderzoeken naar deze centrale onderwijs- en sportvoorziening kunnen worden betaald.

Op uitnodiging van raadslid Marcel Claessens konden betrokken partners en inwoners van beide dorpen op 11 oktober hun mening geven over de voorgenomen plannen. Enerzijds om nieuwe raadsleden te informeren over het dossier. Anderzijds om een beeld te krijgen van het draagvlak voor deze centrale voorziening.

Zeventien mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de aanwezige raads- en burgerleden te informeren over hun standpunten. Naast de betrokken basisschool en de voetbal- en tennisvereniging namen ook vertegenwoordigers van andere verenigingen, dorpsplatforms, belangenverenigingen en bewoners het woord.

Een motie om alle mogelijke varianten voor een centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht opnieuw te onderzoeken, is op 25 oktober door de gemeenteraad verworpen. De variant voor het middengebied wordt verder uitgewerkt.

Hoe nu verder

Dit betekent dat nu een aantal onderzoeken uitgevoerd worden (flora en fauna, Milieu Effect Rapportage, archeologie en externe veiligheid). Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, waarover inspraak wordt georganiseerd. Ook wordt gestart met de onderhandelingen voor de grondverwerving.

Volgens de huidige planning komt het plan in de loop van 2019 weer in de gemeenteraad aan de orde, waarbij zowel over het bestemmingsplan als de financiën besloten wordt.

Lees hier het verslag van deze Ronde, zie onderdeel 12, Notulen raad/besluitenlijsten en verslagen rondes: Verslag Ronde Raadzaal 11 oktober 2018.docx

Onderstreept: link naar verslag griffie: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/SittardGeleen/b9c33ba8-3588-4833-a628-6439b73d5ede


Voorkomen is beter dan genezen!

Als u lid bent van de Veilige Buurt App dan is onderstaand bericht oud nieuws voor u!

Gemeld door de politie: woninginbraak in postcodegebied 6125 op 07-11-2018. Wees extra alert.

De Veilige Buurt App is voor Obbicht weggezet in een besloten groep (inclusief bewoners van de Brugstraat met de postcode Born!) en wordt ondersteund door de politie. Uw telefoonnummer is niet zichtbaar en u profiteert van actuele informatie en tips wat betreft veiligheid. Meld u aan en download de App of laat u helpen op de internet corner van het Wijksteunpunt of iemand uit uw directe omgeving! Deze App is in de plaats gekomen van de WhatsApp buurtpreventie! En dit werkt prima!!


WOONHUIZEN DIE PLOTS SCHEUREN…..

Dorpsgenoten en omwonenden,

Afgelopen weekend is via diverse kanalen bericht over woonhuizen die plots scheuren vertonen ten gevolge van een verzakking. Deze verzakking is het gevolg van inklinking van de grond rond en onder de fundering doordat het grondwater op de meeste plaatsen al weken extreem laag staat vanwege de droge zomer. Met name huizen die gebouwd zijn op houten palen en staal-/betonfunderingen lopen een risico en ongeveer de helft van Nederland bestaat uit instabiele grond.

Waterschap Limburg is bezig te inventariseren of ook in Limburg huizen schade hebben opgelopen. Het waterschap heeft de data m.b.t. de grondwaterstand (die wordt geregistreerd in diverse gemeenten via peilbuizen) momenteel overigens (nog) niet op orde.

Gemeente Sittard-Geleen en omringende gemeenten zijn nog geen serieus onderzoek gestart. Het is dan ook niet bekend of er schademeldingen zijn binnengekomen, danwel welke dorpen en steden verhoogd risico lopen.

Omdat het grondwatermanagement vanwege de klimaatverandering serieuze aandacht behoeft, ben ik aan het inventariseren wie onverhoopt te maken heeft met bijvoorbeeld plotseling ontstane scheuren in muren of plafonds, of erger nog, een scheef gezakte vloer. Dit, nadat dit weekend een aantal dorpsgenoten hun zorg hierover heeft uitgesproken. Na plaatsing van dit bericht op mijn Facebook-account en op de VeiligeBuurt-app zijn bezorgde reacties en helaas ook enkele schademeldingen binnengekomen.

U kunt uw bevindingen en eventuele geconstateerde schade mailen naar: bibisatteljee@hotmail.com. Vergeet niet uw naam, adres en een omschrijving van de eventuele schade te vermelden. De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan Waterschap Limburg en de betreffende gemeenten.

Dank voor uw medewerking! 
Bibi Keulen


Sint en Piet naar Obbicht
Nieuw St. Nicolaas Comité 1989

De Sint heeft gehoord van zijn Pieten, 
daar in Obbicht is het toch genieten.
Hij wil dan ook snel naar Obbicht voor een bezoek,
met zijn grote rode boek.

Op zondag 18 November 2018 zal hij arriveren
en gaan de Sint en zijn Pieten voor jullie dan ook graag vroeg uit de veren!

Vanaf het marktplein, om 14.15 uur lopen wij
onder muzikale begeleiding van de Schutterij.

Na de intocht kunnen kinderen van 0 jaar t/m groep vier naar de Harmoniezaal voor een middag vol plezier.

Kinderen van schoolgroep vijf t/m acht
worden om 13.30 uur op de markt verwacht.
Daar vertrekt de bus naar Kerkrade om een gezellige middag te beleven, tenminste, als ze zich met het briefje hebben opgegeven.

Om 17.00 uur is de Goede Sint moe
en gaat iedereen weer naar huis toe.

Terugdenkend aan een fijne middag met Sint en zijn Pieten
kunnen jullie van een gezellige Sinterklaastijd gaan genieten!

Het Nieuw Sint Nicolaas Comité bedankt alle inwoners van Obbicht voor de gulle giften en iedereen die ons op welke manier dan ook steunt!!!


Rapport ondewijs en sport.

Informatiebijeenkomst Brede school Obbicht Grevenbicht.

Onderzoek BRO GO

Presentatie BRO GO


Bijeenkomst 11 oktober.

Op 11 oktober heeft er, zoals u weet, een bijeenkomst plaats gevonden in het Gemeentehuis te Geleen. Een druk bezocht bijeenkomst waarin sprekers hun zienswijze konden verwoorden voor wat betreft toekomstige inrichting van onderwijs en sport voor Obbicht en Grevenbicht.

Zoals bekend: de voorkeursvariant zoals die door het onderzoeksbureau is geadviseerd is het zogenoemde middengebied Obbicht en Grevenbicht.

De 2e variant die uit het onderzoek naar voren komt en geadviseerd werd is: onderwijs in Grevenbicht en sport in Obbicht. In beide gevallen gaat het om moderne en toekomstbestendige voorzieningen.

Daarmee is duidelijk dat er in alle gevallen nieuwe toekomstbestendige voorzieningen noodzakelijk zijn, er is niemand die dat betwijfelt! De vraag die voor ligt is: waar kan deze het beste gerealiseerd worden? De meningen en belangen zijn verdeeld over middengebied of niet maar iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Er is aangedrongen op zorgvuldige maar spoedige besluitvorming door de gemeenteraad!

Hieronder de zienswijze zoals wij die onder de aandacht hebben gebracht.

Gemeente: Sittard-Geleen-Born 11 0oktober 2018


Geachte dames en heren,
Mijn naam is Marlène Dehing. Namens de stichting dorpsplatform en de: ” Werkgroep Obbicht is in beweging” onze dank aan u allen maar in het bijzonder aan de bestuurders van deze gemeente dat wij bij deze “Ronde” het woord mogen voeren. Vandaag richten wij ons op Obbicht, niet omdat wij de belangen van Grevenbicht ik noem ze een keer allemaal ( Schipperskerk en Papenhoven) minder belangrijk vinden maar omdat wij vinden dat Grevenbicht goed in staat is haar eigen belangen te behartigen!

Om maar met de deur in huis te vallen: wij zijn er zeker voorstander van dat er moderne en toekomstbestendige voorzieningen onderwijs en sport voor beide dorpen gerealiseerd moeten worden, nog liever vandaag dan morgen! Dank dat e.e.a. nu in het vooruitzicht komt! Daarbij zijn wij van mening dat wij u, in de afwegingen die door u gemaakt moeten worden, dienen te voorzien van nadere informatie en meerdere kritische opmerkingen.

Even terug in de tijd: Te beginnen bij het eerste openbare moment december 2012 waarin Kindante kenbaar maakt dat de school in Obbicht bedreigd wordt met sluiting. Toeval of niet .. er stond enkele dagen later een open dorps- bijeenkomst op het programma (georganiseerd door het platform in samenwerking met Grevenbicht en de Vereniging Kleine Kernen – VKKL). Doel van dit
alles was de toekomstige leefbaarheid van de beide dorpen met de inwoners samen onder de loep te nemen en een gewenste route met hen verder uit te diepen. De informatie van de school sloeg als het ware in als een bom. De discussie en het vervolg werden sterk gekleurd door de dreigende sluiting van de school.

Vanaf dit eerste moment is er zeer veel aandacht uitgegaan naar de plek wáár de nieuwe school moet komen in plaats van: dát er een nieuwe voorziening onderwijs gerealiseerd moet worden en hoe daar binnen de verschillende belangen van alle leeftijdsgroepen ( en dus leefgebieden) te behartigen, samen te werken, ruimte te creëren voor kritisch perspectief en kritische toetsing. Dit alles heeft geleid tot sturing één kant op en geleid tot een proces met een eenzijdige publieke beeldvorming.

In de loop van de jaren bezoeken wij landelijke en regionale bijeenkomsten van de (eerder genoemde) VKKL waarin wordt geadviseerd om (in het kader van krimpontwikkelingen) vooral niet te snel te spreken over de locatie en faciliteiten van basisvoorzieningen (waaronder onderwijs) voordat er de noodzakelijke verdieping en consensus is.

De eerste plannen zijn ongekend groots van opzet ( overigens plannen die ons door Kindante al zijn voorgelegd in 2009) maar geleidelijk aan wordt het plan iets realistischer: het wordt uiteindelijk onderwijs en sport. De plek – de zogenaamde voorkeursvariant en middengebied- gaat steeds meer een eigen leven leiden. Ondertussen verstrijken de jaren…. én…. ervaren wij de harde realiteit van de verdere achteruitgang van voorzieningen in Obbicht. Het lukt het platform in elk geval het Wijksteunpunt naar de kern van Obbicht te halen en aan de doorontwikkeling hiervan ons steentje bij te dragen.

Kindante zet zich na de fusie alvast in voor verdergaande samenwerking tussen beide scholen. Het wordt steeds duidelijker dat de dorpen, daar waar men elkaar nodig heeft, elkaar vinden. De uitwisseling tussen de beide scholen heeft daar zeker zijn steentje aan bijgedragen en in die zin is een compliment aan Kindante op zijn plaats. Het is hen gelukt dat… het volgen van onderwijs en de samenwerking tussen ouders van de beide scholen meer en meer een gewone zaak is. De ouders van nu, zo blijkt uit de praktijk, zijn van een andere generatie en welwillend om hun kind in het buurdorp naar school te laten gaan.

Ook wij zijn in een nieuwe fase van het proces terecht gekomen en beschouwen dit als voortschrijdend en verdiepend inzicht. In het licht van het voorgaande groeiproces vinden wij het op dit moment bizar om te spreken van een gebouw op een psychologische grens. Dit omdat de inwoners van de beide dorpen afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid zijn. Tevens vinden wij dat indien wij dit als motief hanteren: wij blijkbaar erkennen dat er überhaupt een psychologische grens is tot in lengte van jaren?

Het mooie en belangrijke verenigingsleven heeft eveneens grote stappen voorwaarts gezet. Het is voor verenigingen in de kleine kernen duidelijk dat samenwerking om meerdere redenen noodzaak is: op de korte- of lange termijn, zoals ook in de krimpprognoses wordt aangegeven! Sportverenigingen werken al samen of zijn al gefuseerd.

Zoals gezegd de jaren verstrijken… Wij zijn nu immers 6 jaar verder en wij zien dat de verschillende voorzieningen in Obbicht zienderogen afnemen: zo is er nog maar nauwelijks bedrijvigheid. Café ‘s
en terrassen sluiten hun deuren om uiteenlopende redenen: de leefbaarheid staat zichtbaar onder druk. Daarbij komt dat het verplaatsen van voorzieningen naar een nieuw centraal gebied, zoals onderwijs en sport, grote gevolgen heeft voor de infrastructuur en dus voor de dorpsdynamiek van Obbicht: een aardverschuiving!

Nog los van het feit dat gebouwen en percelen vrij komen zoals de school en het gebouw van de woningstichting, de percelen van de huidige sportlocaties!!

Het eveneens centraal gelegen kerkgebouw en aanverwante zaaltje zijn steeds minder in gebruik. Uitgaande van het gegeven dat het aantal kerkbezoekers verder terug loopt mag verwacht worden dat deze trend uiteindelijk leidt tot opnieuw een gebouw dat vrij beschikbaar komt.

Al deze gebouwen bevinden zich in het centrum, de kern, van Obbicht daar waar zich veel dagdagelijkse dorpsdynamiek manifesteert. In onze digitale presentatie op “het plein” tonen wij u de concrete en feitelijke situatie in ons dorp en verdiepen wij dit aspect verder dmv beelden en een toelichting hierop. Wij nodigen u van harte uit daarvan kennis te komen nemen!

In een kleine kern als Obbicht zijn alle leefgebieden,… dat is uiteraard meer dan onderwijs en sport onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat blijkt ook uit landelijke en regionale studies waarin gepleit wordt en hier inmiddels talloze praktijkvoorbeelden zijn dat om deze dynamiek overeind te houden een integrale beleidsbenadering pure noodzaak is: om te overleven dus!.

Om derhalve deze dorpsdynamiek overeind te houden zijn wij van mening dat behalve investeringen in onderwijs en sport, waar deze dan ook gesitueerd worden, tevens financieel geïnvesteerd dient te worden in de kern, de infrastructuur van het dorp. Daarbij zijn er nog een aantal zaken die wat ons betreft voorafgaande aan het door u te nemen besluit beantwoord moeten worden en/ of meegewogen dienen te worden, als volgt:
Beide dorpen zijn afgelopen 6 jaar verder in het proces: gunnen elkaar het beste en zijn bereid tot samenwerking: maak daar gebruik van!Er is sprake van een eenzijdige en onvolledige beeldvorming over de oplossingsrichting.De afstand tussen de twee onderzochte opties is 600 meter.Voorafgaande aan het toewijzingsbesluit dient voor inwoners helder te zijn welke functies én hoe in de kern van het dorp behouden blijven?Gesprek en open oprechte dialoog met inwoners over de herbestemming van de vrij komende gebouwen en percelen.Geen verplicht gebruik en/ of verwijzing naar het buitengebied als het gaat om ontmoeting met als motivatie dat deze noodzaak er is ivm de exploitatiekosten van een nieuw gebouw.De garantie dat Obbicht, als onderdeel van een integrale aanpak (én besluit), een huiskamervoorziening krijgt in de kern van het dorp anders dan de harmoniezaal waar conform studies en inzichten rond infrastructuur in kleine kernen meerdere functies ontwikkeld kunnen worden.De garantie dat het wijksteunpunt behouden blijft voor de kern van Obbicht en onder gebracht wordt in de huiskamervoorziening.Tijdpad rond de voorkeursvariant getoetst is op haalbaarheid: jarenlang vooruitschuiven en geen duidelijkheid scheppen helpt een gemeenschap niet om er samen het beste van te maken!


Een integrale visie en aanpak vereist uiteraard ook een integraal besluit. Derhalve zijn wij van mening dat als onderdeel van het besluit onderwijs en sport ook de andere leefgebieden als gevolg
van de fundamentele veranderingen in de infrastructuur van Obbicht meegenomen dienen te worden en hierover concrete afspraken, uitgaande van de voorgenoemde dialoog met inwoners, worden gemaakt mét de gemeenschap! Wij wachten nu al die jaren en roepen u op toekomstbestendige voorzieningen Obbicht en Grevenbicht JA maar :” Doe het in één keer goed”! én volgens Loesje..


Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag,
Als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag.

Hartelijk dank voor uw aandacht!


Zin om muziek te maken in Senioren Orkest de Kingbeek?

In het stroomgebied van de Kingbeek (Obbicht, Grevenbicht, Illikhoven en Vissersweert) wordt volop muziek gemaakt, denk alleen maar aan de harmonie orkesten, zangkoren, pop-, drum- en big bands die in onze regio actief zijn.

Veel muzikanten in onze streek spelen al hun hele leven in deze verenigingen of maken zelfstandig, of in ander verband, muziek. Muziek is immers een gezonde liefhebberij voor je hele leven, het houdt je hersens fit en je blijft er sociaal actief door. Muziek maken kun je blijven doen tot op hoge leeftijd.

Ondergetekende uit Grevenbicht wil onderzoeken of er belangstelling is om in een seniorenorkest op een ontspannen wijze deze hobby uit te oefenen.

We willen beginnen met een muziekproject: geïnteresseerde muzikanten gaan repeteren voor een bijzonder concert in het voorjaar van 2019. Vervolgens gaan we bekijken of een permanent ‘Seniorenorkest de Kingbeek’ gewenst en haalbaar is. Inmiddels hebben al verschillende muzikanten interesse getoond. De repetities zullen naar verwachting nog dit najaar starten.

Het doel is om kwalitatief goede én goed in het gehoor liggende muziek te spelen tijdens de repetities en concerten. Er zijn geen leeftijdsgrenzen en deelname is natuurlijk niet beperkt tot de ‘Kingbeek regio’. Verder zijn alle instrumenten welkom, dus ook strijkinstrumenten, key board, drums en (bas)gitaar bijv.

Het is niet de bedoeling om concoursmuziek te gaan spelen, ‘punten te gaan tellen’ en te gaan marcheren. De muziekkeuze gebeurt in overleg met de leden en wordt verantwoord uitgevoerd onder leiding van een ervaren dirigent. Te denken valt aan muziek uit de wereld van: film- en musical, bigband en dansorkest, maar ook popmuziek, licht klassieke stukken, marsen, walsen, polka’s en evergreens.

We hebben musicus Jo Savelkoul uit Obbicht bereid gevonden om het orkest te leiden. Jo is o.a. dirigent van het Senioren Orkest Onderbanken (Schinveld en omstreken), dat al zo’n 20 jaar bestaat. Hij kan hetgeen hier boven staat bevestigen vanuit de praktijk.

Bij belangstelling gelieve contact op te nemen met: Theo van der Knaap:

tel:06 23415808, e-mail: theo.knaap@home.nl.


Op onderstaand en eerder gepubliceerd bericht hebben de initiatiefnemers laten weten dat de weblink naar de website inmiddels in de lucht is. De link waarop u uw stem kunt uitbrengen is: www.behoudgroenmiddengebied.nl.

Onderwijs en Sport Obbicht en Grevenbicht!

Er is een bericht ingekomen dat er een website in de lucht komt die staat voor het behoud van groen. U kunt daarop uw stem uitbrengen naar uw keuze. Zodra de website beschikbaar is zullen wij dit kenbaar maken. Zoals inmiddels bekend zijn er voorstanders en tegenstanders voor bebouwing in het middengebied.

Zoals bij u bekend vindt er 11 oktober een zogenoemde ‘Ronde ‘plaats op het gemeentehuis . Hierbij zullen wij aanwezig zijn en aangeven hoe wij tegen de plannen aankijken. Daarbij moet voorop gesteld worden dat het lovenswaardig is dat de gemeenteraad eindelijk serieus gaat kijken naar investeringen in de beide dorpen. Al met al zijn wij hier al zo’n 10 jaar bij betrokken. Als wij om ons heen kijken dan zien wij in elk geval dat in de kernen de tijd begint te dringen en dan met name wat betreft voorzieningen op alle leefgebieden. Wij zullen ons inzetten voor Obbicht niet omdat wij Grevenbicht minder belangrijk vinden maar omdat wij weten dat de mensen uit Gevenbicht heel goed hun eigen woord kunnen voeren en wij dus moeilijk voor hen kunnen spreken. Wij gunnen elkaar immers het beste! Zoals bekend zijn er meer groepen actief in deze kwestie waaronder Laefbaar Obbeeg en Beeg (LOB).

Wij gaan in elk geval voor een constructieve en open dialoog!


De Gemeente Sittard-Geleen-Born vraagt uw inbreng!

In het nieuwe coalitieprogramma ‘Samen Duurzaam” is als belangrijk onderdeel opgenomen dat het college en de raad met de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen-Born in gesprek gaan. Deze gesprekken gaan in oktober a.s. plaatsvinden.
Ter voorbereiding hierop is het van belang om te weten over welke maatschappelijke opgaven u wilt spreken? Dus niet zozeer een persoonlijke wensenlijst maar onderwerpen die er in uw buurt, wijk of dorp c.q. gemeentebreed toe doen.

Op basis van uw in breng organiseert het college een aantal bijeenkomsten waar de door u aangedragen onderwerpen worden besproken. Soms worden onderwerpen samengepakt of geclusterd. Dit alles om zoveel mogelijk onderwerpen en inwoners te spreken en te ontmoeten.
Tevens organiseert het college een online- sessie over verschillende onderwerpen.

Als u op bijgevoegde link klikt komt u op een eenvoudige pagina waar een aantal vragen worden gesteld. De door u gegeven antwoorden zijn de basis voor de gesprekken in oktober.

Hoe meer inwoners de lijst invullen hoe meer informatie bekend wordt voor de gemeente.

Klik op onderstaande link:
http://bit.ly/ingesprekmetsittardgeleen

Het beantwoorden van de vragen kost niet veel tijd. Uiterste inleverdatum is zondag 23 september.

Uw aller deelname wordt ten zeerste op prijs gesteld.


Dorpsplatform Obbicht

Het Dorpsplatform zal hierbij met een delegatie aanwezig zijn. Daarbij staat voorop dat de nood hoog is en dat de beide dorpen dringend toe zijn aan toekomstbestendige en moderne voorzieningen voor onderwijs en sport máár ook de andere voorzieningen meegenomen moeten worden! Daartoe zal geld vrij gemaakt moeten worden zoals ook door velen bij ons telkenmale wordt gemeld! Hierbij is ons uitgangspunt elkaar als buurdorp iets gunnen, bereid zijn samen echt te delen. Als wij om ons heen kijken zien wij dat de toenmalige en denkbeeldige ‘grenzen’ open zijn! De keuze die de raad maakt zal de leefbaarheid in de beide kernen moeten versterken voor alle leeftijden, doelgroepen en leefbaarheidstijdsaspecten. Er zal aandacht moeten zijn om alle infrastructurele gevolgen in kaart te brengen! Wij zijn nu 5 jaar verder en het proces van gezond verstand heeft meer en meer plek gekregen (voortschrijdend inzicht) zo denken wij!

In gesprek met gemeenteraad over centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht.

Bent u een inwoner van Grevenbicht of Obbicht? En wil u graag uw mening laten horen aan de gemeenteraad over de onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht? Dan kunt u zich aanmelden voor de Ronde op 11 oktober. In deze bijeenkomst wil de gemeenteraad een beeld krijgen van het draagvlak voor deze plannen.

Aanleiding.

Sinds een aantal jaar pleit het schoolbestuur van Kindante voor nieuwbouw van basisschool de Kingbeek. De school wordt geconfronteerd met een structurele daling van het aantal leerlingen. Daarnaast is Kindante van mening dat de schoolgebouwen technisch en onderwijskundig verouderd zijn. Omwille van de bereikbaarheid is het schoolbestuur voorstander van een nieuwe, centraal gelegen, basisschool. Net als de basisschool, hebben ook de voetbal- en tennisvereniging te maken met een daling van het aantal leden, waardoor de levensvatbaarheid van de verenigingen in het geding komt. Zij vragen daarom om een nieuwe, centrale sportaccommodatie.

Voorbereiding besluitvorming.

Het ligt voor de hand beide verzoeken te combineren, in een centrale huisvesting van onderwijs- en sportvoorziening voor Grevenbicht en Obbicht. Ter voorbereiding van de besluitvorming hierover door de gemeenteraad, zijn in de voorbije jaren verschillende trajecten doorlopen. Uit informatiebijeenkomsten is gebleken dat er veel voorstanders zijn van de realisatie van een nieuwe voorziening in het middengebied. Er zijn echter ook bezwaren tegen deze ontwikkeling naar voren gebracht.

De gemeenteraad heeft in juli 2017 een besluit genomen om een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen om definitieve besluitvorming voor te bereiden. Er wordt nu een aantal onderzoeken uitgevoerd (flora en fauna, Milieu Effect Rapportage, archeologie en externe veiligheid) en er moet worden gestart met de onderhandelingen voor de grondverwerving.

Draagvlak verkennen.

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad, heeft raadslid Marcel Claessens van het gob het initiatief genomen een bijeenkomst te organiseren voor de raad. Het doel hiervan is een beeld te krijgen van het draagvlak bij belanghebbenden voor deze centrale onderwijs- en sportvoorziening. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de nieuwe raadsleden de mogelijkheid om uitgebreid kennis te nemen van dit dossier.

Uw mening is belangrijk.

Op 11 oktober wordt daarvoor een Ronde georganiseerd waarin de gemeenteraad graag uw mening hoort over deze centrale onderwijs- en sportvoorziening.

Het programma: (19.00-21.00 uur)

 • Opening door de voorzitter van de Ronde
 • Korte toelichting door de heer Claessens van het gob over de reden van zijn initiatief en de inhoud van de Ronde
 • Korte presentatie: “Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht; waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naar toe.”
 • Draagvlakverkenning: wat vinden belanghebbenden van het voornemen om over te gaan tot een centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht?

Voor de Ronde zijn alle fracties van de gemeenteraad uitgenodigd.

Wij willen u als belanghebbende uitnodigen aanwezig te zijn en uw inbreng te geven. U kunt aangeven wat u vindt van de plannen voor een centrale onderwijshuisvesting in Grevenbicht-Obbicht.

Indien u aanwezig wilt zijn en tevens uw inbreng wil geven, verzoeken wij u om voor 1 oktober a.s. een mail te sturen aan de raadsgriffie@sittard-geleen.nl onder vermelding van “Grevenbicht-Obbicht”.
De Pijler, maakt deel uit van Burgerkracht Limburg

Het spreekuur is het overblijfsel van de samenvoeging van het WAO-platform Sittard en De BURG in Geleen. Beide ontstaan begin jaren ’80.
Mensen kunnen hier terecht voor persoonlijk advies over sociale zekerheid en/of begeleiding bij contacten met publieke instanties. Verder worden er vanuit het spreekuur regelmatig bijeenkomsten gepland om mensen voorlichting te geven over wetswijzigingen en regelingen. 
De doelstelling is: het bieden van informatie en advies aan alle burgers in de provincie Limburg die problemen ervaren of begeleiding zoeken bij vragen omtrent werk en inkomen. 
Mensen helpen hun situatie beter te begrijpen door een fysiek inlooppunt te bieden waar zij terecht kunnen met problemen die niet alledaags zijn. 
Daarnaast vervult het spreekuur een belangrijke rol in de maatschappelijke betrokkenheid.

Naast het spreekuur in Sittard-Geleen zijn er in Limburg nog wekelijkse spreekuren in Maastricht (3), Gulpen-Wittem, Hoensbroek, Reuver, Venlo en een provinciale telefonische helpdesk


Aan: Rijkswaterstaat
i.a.a. Consortium Grensmaas, Gemeente Sittard-Geleen, Dorpsplatform Obbicht, 
Gaston Claassen vertegenwoordiger Rijkswaterstaat in Klankbordgroep cluster NGKV.

Onderwerp: Afrastering te Obbicht.

Obbicht, 14-06-2018

Geachte dames, heren,

Dit schrijven is aan U gericht, omdat U eigenaar bent van de binnendijkse kavels (o.a. de kavels ….,2424, 2425, 2426, 3088,….) in Obbicht, gemeente Sittard-Geleen. 
Als lid van de Klankbordgroep cluster NGKV en daarin vertegenwoordiger van het dorpsplatform Obbicht, richt ik dit schrijven tot U. Daarnaast moet ik vermelden dat ik ook een van de eigenaren ben van een woning op een kavel aansluitend aan uw kavels in de Maasstraat te Obbicht en zodoende ook persoonlijk betrokken ben. 
Dit schrijven gaat over de geplaatste prikkeldraad-afrastering op de dijk te Obbicht in het kader van de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas. 
Na een korte schets van de ontstane situatie en een klein historisch overzicht stel ik u een aantal vragen en dien een dringend verzoek in. 
Op deze vragen had ik graag zo snel mogelijk antwoord. U kunt mij voor nadere informatie altijd bellen (046-4855215 of 0031653984748) of via mail bereiken (wmunckhof@hotmail.com).

Bij voorbaat dank voor uw aandacht. 
Met vriendelijke groet 
Drs. W.M. van den Munckhof 
Maasstraat 38 
6125AT Obbicht 
wmunckhof@hotmail.com

Situatie voor 1995. 
De eigenaren van de kavels gelegen aan de rivierzijde van de Maasstraat waren allemaal eigenaar van twee kavels. Een kavel waarop de woning staat en een kavel direct langs de Maas binnen de dijk van Obbicht. Dit laatste kavel lag altijd in het verlengde van het kavel met de woning. Deze kavels werden alleen gescheiden door een kavel die het dijkvoetpad vormt. Als voorbeeld: voor Maasstraat 38 zijn dat de kavels 2495 (met woning) en 2425 (binnendijks).

Na 1995.
Na de hoogwaterproblemen van 1993 en 1995 heeft Rijkswaterstaat de eigenaren van de binnendijkse kavels verzocht deze kavels te verkopen. De aanleiding voor deze aankoop was de noodzakelijk geachte versteviging c.q. verhoging van de dijk ter plaatse. Met al die verschillende eigenaren zou het verloop van de noodzakelijke werkzaamheden daarvoor onnodig vertraagd en/of belemmerd kunnen worden.
Aangezien de schrik er toen behoorlijk inzat heeft bijna iedereen hun binnendijks kavel aan Rijkswaterstaat verkocht. Daarna zijn ook de hypotheken aangepast. 
Niet veel later is aan de eigenaren van de betreffende kavels gevraagd of ze bezwaar hadden tegen een meidoornhaag meteen naast het dijkvoetpad aan de binnendijkse kant. Deze meidoornhaag was gewenst in verband met het onderhoud van de dijk via begrazing door schapen. De meeste eigenaren hadden hiertegen geen bezwaar als de haag maar laag (minder dan 1 meter hoog) zou blijven. Een aantal eigenaren had wel bezwaar. Bij die laatste eigenaren is geen haag geplaatst. Aan wens rond de hoogte is gevolg gegeven. Aangezien er al jaren geen begrazing door schapen meer plaatsvindt, is die meidoornhaag niet meer nodig. 
Omdat daarnaast de werkzaamheden aan de Belgische zijde en het voortschrijdende Grensmaasproject voor een mooiere Maas heeft gezorgd, zie je dat een aantal eigenaren een passage in de meidoornhaag heeft gemaakt. Hierdoor kan er meer genoten worden van het prachtige uitzicht over de Maasvallei.

Situatie 2017/2018 
De voor het transport van het toutvenant van Nattenhoven naar Trierveld noodzakelijk weg wordt aan de oeverzijde in de bedding van de Maas gerealiseerd. In het kader van deze tijdelijke werkweg wordt er een prikkeldraadafrastering geplaatst onmiddellijk achter de voornoemde meidoornhaag. Hierdoor is om redenen van veiligheid de toegang naar de Maas voor de bewoners van de eerder genoemde kavels en de vele andere passanten geblokkeerd. Over deze afrastering is weliswaar met niemand gecommuniceerd (ook niet op het niveau van de Klanbordgroep), maar aangezien deze afrastering tijdens de aanleg van de werkweg is gerealiseerd, gingen de eigenaren van de aangrenzende kavels ervanuit dat deze afrastering een noodzakelijke en terechte veiligheidsmaatregel was in het kader van aanleg en gebruik van die tijdelijke werkweg. Dat werd ook bevestigd door het consortium Grensmaas tijdens een van de vergaderingen van der Klankbordgroep cluster NKGV. Deze afrastering zou, na de afronding van de ontgrinding in Nattenhoven, net zoals de tijdelijke werkweg, worden verwijderd. 
Na voorjaar 2019 zal de situatie rond de Maas in Obbicht dan weer volledig zijn teruggebracht tot de situatie van voor 2017.

13 juni 2018 
Tijdens de vergadering van de Klanbordgroep cluster NKGV heb ik een vraag gesteld over deze afrastering en de afbraak daarvan. Tot mijn grote verbazing werd me medegedeeld dat deze afrastering helemaal niet verwijderd wordt, maar dat het een blijvend ‘ding’ is. Bovendien staat die afrastering er niet voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden maar is onderdeel van een afrastering die er voor moet zorgen dat de ‘grote grazers’ zich ongestoord door een natuurgebied kunnen verplaatsen.

Naar aanleiding van deze lange inleiding heb ik de volgende vragen.

 1. Mag een natuurgebied grenzen aan de bebouwde kom?
 2. Hoe breed moet een verbinding tussen twee natuurgebieden voor ‘grote grazers’ minimaal zijn?
 3. Wanneer en door wie is er beslist dat ‘onze’ oude kavels onderdeel uitmaken van een natuurgebied?
 4. Wanneer is in het bestemmingsplan van de gemeente Sittard-Geleen de bestemming ‘water’ voor deze kavels gewijzigd in ‘natuurgebied’?
 5. Waarom is er op geen enkele manier gecommuniceerd met de bewoners van de aanpalende kavels over die afrastering?

Daarnaast kan ik nergens een vergunningsaanvraag vinden voor het plaatsen van de afrastering in Obbicht. Bovendien vind je nergens in het Grensmaasplan, deel NGKV, ook maar een letter over eventuele wijzigingen in de situatie langs de Maas te Obbicht.

Daarom tenslotte en dringend verzoek:

 • Verwijder na afronding van de werkzaamheden te Nattenhoven en het verwijderen van de tijdelijke werkweg, de afrastering en herstel de situatie te Obbicht tot de situatie zoals hij was voor 2017.

Mocht U aan het bovenstaande dringende verzoek geen gehoor willen geven, treedt dan in ieder geval in overleg met de bewoners van de aanpalende kavels over de positie van de prikkeldraadafrastering.

In afwachting van uw reactie ………..

Reactie Rijkswaterstaat.

Onze reactie 
Wij hebben uw vraag met het Consortium Grensmaas besproken. Op dit moment heeft het raster een functie in het kader van veiligheid. Zolang de werkweg van Nattenhoven naar Trierveld daar loopt zal het raster blijven staan. Na verwijdering van de werkweg en doortrekking van de oeverbestorting zal nut en noodzaak van het raster opnieuw bekeken worden. Hierbij zullen we uw voorstel om met de bewoners in contact te treden ter harte nemen en zullen uw vragen worden beantwoord. Wij komen dus te zijner tijd nog met een uitnodiging voor een gesprek hierover bij u terug. Uw gegevens zijn bij ons bekend. De afspraken uit dat overleg, zullen dan ook worden vastgelegd. 


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat
Bij vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur via ons gratis telefoonnummer 0800-8002. U kunt ook het contactformulier gebruiken op onze website www.rijkswaterstaat.nl


Is Veiligheid ook belangrijk voor u? Doe dan mee aan de overstap van Whats-App naar Veilige Buurt!!!

Geachte deelnemers van de Whats-App Buurtpreventie groep Obbicht 1 en 2 en alle dorpsgenoten!!

Ook na de informatiebijeenkomst, waartoe alle dorpsgenoten waren uitgenodigd, heeft zich niemand gemeld om het beheer van de App-groepen over te nemen. Na overleg met een vertegenwoordiger van de gemeente is besloten om over te stappen naar de “Veilige Buurt App”. Hiervoor zijn drie beheerders aangesteld, die alleen toezien op de aanmeldingen, maar geen beheer zullen hebben over de berichten. Jullie kunnen deze App via de playstore downloaden.

Bij het invullen van de postcode word je automatisch ingedeeld in de besloten groep Obbicht Let op: dit geldt ook voor mensen met de postcode Born, die op de Brugstraat en Hitsberg wonen!Wel is het de bedoeling om je aan te melden met naam en voornaam (of voorletters) om er voor te waken dat onbekenden in de groep plaats nemen. Mensen die zich met een vreemde naam of bijnaam aanmelden zullen door de beheerders verwijderd worden. De handleiding is te vinden op www.veiligebuurt.nl

Mensen die minder handig zijn met het gebruik van Apps, kunnen eventueel terecht bij de internetcorner in het Wijksteunpunt, vanaf maandag 3 september van 13:30-15:30 uur. Hier kunnen ze dan helpen met het installeren van de Veilige Buurt App.

Rosie Hubens zal voor een overgangsperiode tot en met september nog beheerder van de App-groepen blijven, daarna zal ik deze verlaten, berichten worden niet meer bijgehouden.

Rosie Hubens is beheerder van de Veilige BuurtApp, samen met Roel Conjour en Jan-Willem Eggers.

De Veilige buurt App is een landelijke organisatie waarin de overheid Ministerie van Justitie en Veiligheid en dus ook de politie participeert. Alle dorpsbewoners kunnen zich aanmelden voor deze App. Dus ook als u tot heden geen lid was van de Whats- App groep! Obbicht is weggezet in een besloten groep! Kortom wij hopen dat veel dorpsgenoten zich aanmelden voor deze App. Voor de Veiligheid van ons allemaal! Hartelijk dank aan de voormalige beheerders van de WhatsApp groep voor hun grote en betrokken inzet!!!


CDA stelt vragen over realisatie leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht.

CDA raadslid Patrick Brouwers, afkomstig uit het maasdorp Obbicht, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de realisatie van een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht.

In een brief van de gemeente aan de werkgroep “Obbicht in Beweging” wordt opgemerkt dat voor het gebied Obbicht-Grevenbicht amper twee jaar geleden is vastgesteld dat er in dit cluster twee ontmoetingsplekken beschikbaar moeten zijn. Het CDA ziet dit graag anders.

In de raadsvergadering van 21 april 2016 is de nota “Toekomstvisie Duurzame Accommodaties” vastgesteld. In het besluit is de keuze gemaakt voor vier primair uit te voeren business cases (allen in het stedelijk gebied). De wethouder zegde toe dat deze pilots in 2016 zouden worden afgerond. Direct daarna zou een pilot worden gestart in het landelijk gebied (dit is stadsdeel 1, waar o.a. Obbicht en Grevenbicht deel van uitmaken). Daaromtrent werd in weerwil van dit besluit en in weerwil van de eerder gestelde (toen nog) artikel 37-vragen van het CDA niets meer vernomen. Evenmin werd omtrent het resultaat van de vier pilots in het stedelijk gebied nog niets vernomen. Brouwers merkt op in zijn brief aan het College van B&W dat “er inmiddels ruim twee jaar zijn verstreken sinds het besluit genomen is.”

In de eerdergenoemde brief van de gemeente aan van de werkgroep “Obbicht in Beweging” wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan een voorgenomen pilot in stadsdeel 1. Sterker: volgens de steller van de brief is het accommodatiebeleid vastgesteld en “het College kan zich niet voorstellen dat de inwoners van Obbicht na twee jaar opeens in groten getale ontevreden zijn over het bestaande aanbod en iets geheel anders willen”. Dat was nu juist de achterliggende gedachte bij de pilots vindt het CDA.

In de eerdergenoemde accommodatienota werd nog opgemerkt dat na Sittard-centrum, Born/Buchten/Holtum en Grevenbicht/Obbicht qua gemeentelijke eigendommen de tweede en derde positie innemen. Alleszins de reden om te streven naar oplossingen vindt het CDA.

In de raadsvergadering van 21 april 2016 is onder meer het navolgende opgenomen hierover: 
“de heer Houtakkers (CDA) constateert dat de wethouder principieel niet tegen het instellen van een vijfde cluster is. De wethouder is bereid om de raad in het traject tot 31 december 2016 mee te nemen in de ontwikkelingen. Spreker stelt voor om de voortgang in oktober 2016 te bespreken”.

en
“wethouder Geilen zegt toe dat de volgende cluster een cluster uit het landelijk gebied zal zijn”…..

en
“wethouder Geilen zegt toe aandacht te besteden aan de door de CDA gewenste vijfde cluster”

Het CDA vindt dat er geen voortgang in het dossier is bewerkstelligd conform het door de wethouder genoemde tijdspad. Een vijfde cluster is niet meer besproken met de commissie of de Raad.

Uit de brief van de gemeente aan de werkgroep “Obbicht in Beweging” blijkt dat de keuze om gemeenschapsvoorzieningen c.q. ontmoetingsplekken in de twee huidige ontmoetingsruimten definitief is. Er wordt geen ruimte geboden voor een pilot. Een pilot zou kunnen blijken dat er toch behoefte bestaat aan een andere leefbaarheids- en ontmoetingsplek dan Oos Hoes in Grevenbicht, de Harmoniezaal in Obbicht en het wijksteunpunt in de Willibrordusschool van Obbicht. In ieder geval gaat de behoefte verder dan een tijdelijke schuilvoorziening vindt het CDA. Er is overleg met de woningstichting geopend om de voorwaarden te vernemen waarom het pand door hen ter beschikking kan worden gesteld aan de gemeenschap van Obbicht. De werkgroep Obbicht in Beweging heeft een financiële bijdrage uit het grensmaasproject verzocht (te besluiten door de gemeente) maar heeft niets ontvangen.

Het CDA wilt weten wanneer er een pilot in het stadsdeel 1 (waar o.a. Obbicht en Grevenbicht deel van uitmaken) komt. Daarnaast vraagt het CDA zich af of de gemeente overwogen heeft om bij de besteding van de gelden die door het Grensmaasconsortium ter beschikking werden gesteld middelen te reserveren voor een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht. Ten slotte vraagt Brouwers in zijn brief aan het College van B&W of het College onderkent dat er behoefte bestaat aan een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht.

Voor meer informatie over het bovenstaande, zie de website van het CDA Sittard-Geleen: https://www.cda.nl/limburg/sittard-geleen/actueel/nieuws/leefbaarheids-en-ontmoetingsplek-obbicht/


Resultaten burgerpeiling Sittard-Geleen.


De gemeente Sittard-Geleen heeft in mei 2018 een burgerpeiling uitgevoerd. In de periode van 8 tot en met 28 mei vulden ruim duizend inwoners de enquête in. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over verschillende thema’s.

De thema’s zijn: woon- en leefomgeving, voorzieningen, relatie tussen inwoner en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. De resultaten zijn te raadplegen via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/ De huidige peiling wordt gezien als nulmeting en peilmoment aan het begin van de nieuwe coalitieperiode. De resultaten van de burgerpeiling 2018 geven handvatten voor de gesprekken in het najaar met inwoners, bedrijven en verenigingen, zoals beschreven in het coalitieakkoord Samen Duurzaam.
Om te meten of doelen gehaald worden en om ontwikkelingen in de gemeente te volgen, zal over uiterlijk twee jaar een nieuwe burgerpeiling gehouden worden.

Meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie op http://www.waarstaatjegemeente.nl/ en zoek op “Sittard-Geleen”.


Geachte bewoners/belanghebbenden,


In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen voeren wij op diverse locaties werkzaamheden uit in het kader van project “Groot Onderhoud Wegen 2018”. Binnenkort starten wij met onderhoud aan de Kasteelweg tussen de kernen Obbicht en Nattenhoven. Middels deze brief informeren wij u over de planning van deze werkzaamheden.


Wat gaan we doen?
In de genoemde straat wordt er onderhoud uitgevoerd aan de bestaande asfaltverhardingen. De bestaande asfaltdeklaag wordt gefreesd en vervolgens worden er reparatievakken gemaakt in de onderlaag. Daarna wordt er een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht. Verder worden er nog bijkomende werkzaamheden verricht. Het betreft het gedeelte van de Kasteelweg vanaf de kruising met de Karel van Bronckhorstlaan in de richting van Nattenhoven. Op de achterzijde treft u een schets aan met de indicatieve weergave van het werkvak.


Wanneer?
De werkzaamheden worden in één aaneengesloten fase uitgevoerd. De startdatum van de werkzaamheden is voorzien op maandag 2 juli a.s. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 1 a 2 weken in beslag zullen nemen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. Onze werktijden zijn in principe op weekdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.


Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden zal de straat volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld via Graetheide (Koestraat >> Brugstraat >> Schutterskampweg >> Oude Postbaan >> Bergerweg). Gedurende de werkzaamheden is het voor aanwonenden mogelijk om door het werkvak, op eigen risico, bij de woning te komen. Enige voorzichtigheid is hier geboden. Uitzondering is tijdens de asfalteringswerkzaamheden; uw woning is dan niet bereikbaar. Indien u op deze dagen uw voertuig wilt gebruiken dan dient u deze elders te parkeren. De verwachting is dat deze asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden op donderdag 5 en vrijdag 6 juli a.s. De exacte datum wordt nog nader aan u bekend gemaakt per bewonersbrief.


Overige
Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai, werkverkeer, geluid). Wij vragen om uw begrip in deze.


Nader info
Voor vragen en nadere info kunt u tijdens kantooruren terecht bij ondergenoemde contactpersonen:
Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw, dhr. Sjors Peeters: tel: 045-5751155

Klik hier voor bewonersbrief

Klik hier voor omleidingsroutesOpknapbeurt Ecrevisseplantsoen.

De gemeente Sittard-Geleen-Born is voornemens, op voordracht van het Ecrevissecomité, IVN Land van Swentibold en de Heemkundevereniging Obbicht, het Ecrevisseplantsoen een kwaliteitsimpuls te geven. De gemeente heeft daartoe een concept- plan van aanpak uitgewerkt! Daarbij is het natuurlijk zeer belangrijk dat direct omwonenden een stem in het kapittel krijgen. Bewoners aan het Ecrevisseplantsoen, en enkele aanwonenden in de Emmastraat en Karel van Bronckhorstlaan hebben hiertoe een enquête formulier ontvangen. Voor de groenstrook aan de Emmastraat kan men kiezen tussen een Noorse Esdoorn een Plataan of een Hartjesboom (de latijnse en speciefieke benamingen laten wij hier even achterwege). Voor het Ecrevisseplantsoen is gekozen voor de Zilverlinde.

De enquête kan tot 01 mei a.s. ingeleverd worden. Misschien hebben de bewoners nog andere wensen wij nodigen hen uit om dat zeker kenbaar te maken in het formulier. Wat ons betreft goed initiatief van de gemeente waarbij zeer zeker de stem van direct omwonenden cruciaal is. Wij zijn benieuwd naar het resultaat . Wilt u de correspondentie en het bijbehorend plan inzien dan kunt u contact met ons opnemen. De bedoeling is dat e.e.a. gerealiseerd wordt in het a.s. najaar.


Watertappunt in Obbicht.

In Sittard-Geleen Nieuws is melding gemaakt van het plaatsen van een watertappunt in Obbicht. Dat klopt inderdaad en is ook met uw dorpsplatform besproken. Wij gaan een dezer dagen met de gemeente, WML en enkele inwoners kijken wat een goede plek is hiervoor, zo is afgesproken. Heeft u een suggestie neemt u dan contact op met ons: dorpsplatformobbicht@gmail.com. Wij werden recent aangenaam verrast hiermee aangezien wij ongeveer twee jaar geleden een watertappunt hadden aangevraagd bij de gemeente. Dat werd toen door de gemeente afgewezen als een absurd idee en véél te kostbaar. ‘

Recent bleek, mede op initiatief van WML, dat deze tappunten geplaatst konden worden in de gemeente. Aangezien Obbicht de enige was die dit in het verleden had aangevraagd, zo werd ons gemeld, kon het in Obbicht geplaatst worden. Wat schetst onze verbazing dat er nu ook een tappunt in Grevenbicht wordt geplaatst hoogst opmerkelijk mede vanwege de hoge kosten zoals door de gemeente werd gemeld. Dit is ook gebeurd met de historische kijkvensters: eveneens een initiatief van het platform Obbicht.

Uiteraard weerhoudt dit ons er niet van het watertappunt te plaatsen in Obbicht, zeker omdat wij er eerder naar gevraagd hebben, de procesgang is echter bizar!


Neemt u woensdag 21 maart de tijd voor de leefbaarheid in Obbicht?

Nogmaals kort samengevat het overzicht van de speerpunten van uw dorpsplatform. E.e.a. vertaald vanuit de concrete signalen van inwoners.

Hoe verder met de leefbaarheid?

Ons inziens dient er vanuit een integrale visie vorm gegeven te worden aan de noodzakelijke update, uitbreiding en aanpassingen van voorzieningen in Obbicht. Dit betekent niet alleen inzetten op onderwijs en sport maar op alle noodzakelijke voorzieningen die passen in de nieuwe tijd waarin wij leven. De vrij komende gebouwen onder de loep nemen en hier een totaal – integraal – plan op maken. Tevens een toekomstplan cq houdbaarheidsplan ontwerpen waarbij de wensen en behoeftes van de inwoners uit Obbicht- aantoonbaar – meegenomen zijn.

 • Duidelijkheid op korte termijn en niet wachten tot 2020, op welke plek basisonderwijs en sport gehuisvest wordt. Voorzien van een realistisch tijdpad en zichtbaar maken wat de consequenties zijn die de huisvesting op een bewuste plek met zich meebrengt. Indien onderwijs en sport gehuisvest worden in het zogenoemde “middengebied” dan dient er inzichtelijk en concreet gemaakt te worden welke andere voorzieningen er ter plekke gecentreerd moeten worden? En uiteraard welke gevolgen dit heeft voor de kern van Obbicht. Behoud van een eigen dorpsdynamiek staat voor ons voorop!

 • Behoud van het Wijksteunpunt in de kern van Obbicht. Het voornemen van de gemeente dit naar Grevenbicht of het buitengebied te verplaatsen vinden wij geen optie.

 • Realisatie van een “hoeskamer” in de kern van Obbicht conform de bevindingen van de door het dorpsplatform uitgevoerde huis aan huis enquête in 2016. Een maatschappelijke voorziening met mogelijkheden om vrijwilligerswerk uit te breiden. O.a. door realisatie van repair café, “samen aan tafel” voor -en door inwoners, open inloop en ontmoeting voor alle leeftijden. En natuurlijk een terras! Daarbij zijn de vrijkomende gebouwen als de kerk (of het aanverwante zaaltje) een goede optie maar er zijn meer mogelijkheden. E.e.a. past mooi in de huidige WMO ontwikkelingen.

 • Update van de sportvoorzieningen (op welke plek dan ook).

 • (Sociale-) woningbouw realiseren.

 • Het buitengebied beter benutten: maatregelen nemen die de dorpsdynamiek een impuls geven o.a. door een plan te maken en beperkt toerisme op gang brengen

Bent u voor verbetering in Obbicht…. gaat u dan stemmen! Weet u nog niet wie het ‘t beste met u voorheeft dan kunt u via onderstaande weblink de kieskompas invullen! Of bekijk het partijprogramma op de website van de verschillende partijen.

https://sittard-geleen.kieskompas.nl/nl/

NB: Uw dorpsplatform werkt al vele jaren met project- en werkgroepen wilt u medewerking verlenen aan een van deze groepen neemt u dan contact op met: dorpsplatformobbicht@gmail.com
VLAG OBBICHT


Feestvlag speciaal ontworpen voor Obbeeg en de Obbeegse Summar Fair 
(jaarlijkse alternatieve zomerkermis) onder andere voorzien van het wapen van Obbeeg: zie bijgaande afbeelding.
Afmeting: 100x150cm. Deze vlag is (bij voldoende animo) te verkrijgen tegen kostprijs: € 15,00 en te bestellen via: dorpsplatformobbicht@gmail.com met vermelding van uw naam en adres!

Deze vlag is momenteel nog te bestellen via dorpsplatformobbicht@gmail.com


Obbicht 22 februari 2018 

Geachte inwoners,
Zoals u weet heeft er zaterdag 17 februari een bijeenkomst plaats gevonden met alle politieke groeperingen uit onze gemeente die verkiesbaar zijn op 21 maart a.s. Zij waren door het Dorpsplatform uitgenodigd omdat inwoners bij ons melden dat zij zich grote zorgen maken over de achteruitgang van de leefbaarheid in Obbicht. De leden van het bestuur van het Dorpsplatform vonden dat zij iets met die informatie moesten doen. Onderstaande groeperingen gaven gehoor aan onze uitnodiging!

In een interactieve sessie is er in beeld gebracht wat ons bezig houdt en gesproken over de zorgen rond de leefbaarheid in Obbicht. Hierbij zijn de navolgende hoofdpunten besproken:

 • Er dient volgens ons vanuit een integrale visie vorm gegeven te worden aan de veranderingen in het dorp die de tijd (de krimp, de economische ontwikkelingen en de maatschappelijke veranderingen) met zich meebrengt. Dit betekent niet alleen kijken naar wat er met de school en sport gebeurt, maar ook wat dit betekent voor de voorziening als het Wijksteunpunt. Kunnen wij dit behouden in de kern van het dorp? Wat gebeurt er met de andere gebouwen die vrij komen ( de school of sportlocaties) of momenteel nog maar heel weinig (zoals de kerk) gebruikt worden? Samengevat: er dient een totaalplan gemaakt te worden!

 • De noodzaak van een Ontmoetingsplek met Terras voor de Korte termijn en de Langere termijn. Voor de korte termijn zijn er mogelijkheden die voor de gemeente geen- of weinig kosten met zich meebrengen. Hiertoe is een keurig plan, samen met een grote groep inwoners, uitgewerkt. Voor de langere termijn kan er gekeken worden naar de vrij komende gebouwen. Te denken valt aan het kerkgebouw waar natuurlijk wel erediensten (H. Missen) moeten kunnen plaats vinden, maar mogelijk kan dit gebouw, in samenspraak met het parochiebestuur, het Bisdom en de inwoners meerdere functies krijgen zoals Ontmoeting in de vorm van projecten als “Samen aan tafel”, Repair café, vraag en aanbod van materialen en diensten etc. etc.. Verder is een open inloop in de vorm van een Huiskamervoorziening cq Dorpshuis nodig waar tevens een mogelijkheid is vrijwilligerswerk dat steeds belangrijker zal zijn verder te ontwikkelen. Daarbij staat behoud van de huidige verenigingsgebouwen uiteraard ook voorop! 

 • Update van de sportvoorzieningen. Dat dit nodig is, is helder maar waar in het middengebied of in het dorp is nu nog niet duidelijk. Wij onderschrijven de noodzaak maar vragen om ook dit te bezien vanuit een totale aanpak voor wat betreft alle veranderingen.

 • Het buitengebied beter benutten door maatregelen te nemen die de dorpsdynamiek een impuls geven dat kan bv. door maatregelen te nemen om beperkt toerisme op gang te brengen. Obbicht wordt zeer gewaardeerd om zijn landelijke omgeving en dit kan o.i beter benut worden om zo de huidige achteruitgang de baas te blijven! 

 • ( Sociale-) Woningbouw voor jonge gezinnen en/ of doorstromers realiseren. Het is bekend dat hier ook de Provincie een stem in het kapittel heeft.
  De bijeenkomst is zeer prettig verlopen. Wij hebben de groeperingen op het hart gedrukt dat als er documenten besproken worden – toekomstvisies van welk onderwerp dan ook – het goed zou zijn als men zich meer realiseert wat de consequenties van een besluit betekenen voor een kleine kern als Obbicht. Dat wat goed is voor de stad hoeft niet altijd goed te zijn voor een kleine kern als ons dorp. Hier dient men zich o.i. meer bewust van te zijn. Wat het gevolg is van een dergelijk besluit voor een klein dorp als Obbicht? Na afloop zijn wij met de fiets door het dorp gegaan en hebben de diverse punten bezocht en een toelichting gegeven. Er zijn geen toezeggingen gevraagd aan de groeperingen. Wij wachten de verkiezingen af. Het is aan de inwoners een keuze te maken. Kijkt u voor een goede afweging op de kieswijzer. Het is altijd goed ook op de website van de partij van uw voorkeur te kijken wat de betreffende partij voor ogen heeft als het gaat om Obbicht cq Kleine Kernen Sittard-Geleen-Born. Nogmaals dank aan alle aanwezigen voor de prettige inbreng! Wij wachten af na 21 maart en zien dan wat de toekomst brengt……
  Via onderstaande weblink kunt u de kieskompas invullen:

https://sittard-geleen.kieskompas.nl/nl/Gratis afval inleveren bij milieuparken.

Heel veel soorten afval kunt u gratis brengen bij de gemeentelijke milieuparken. Weet u welke soorten dit zijn? Lees verder
Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/nieuws-2/