Resultaten.

Resultaten 2016

 • Summer Fair: 
  De Summer Fair is in de plaats gekomen van de kermis. Wij hebben hiertoe in het verleden meerdere acties uitgezet waaronder een oproep in onze Nieuwsbrief van 2010 en een enquête in 2015. Er vindt nu éénmaal per jaar kermis plaats; in de voorzomer (er is dus geen winterkermis meer). Meer hierover op deze website onder tabje Summer Fair. 

 • Beweging Sport en Spel: 
  De dag: “Alles in beweging”- 28 september 2016 – werd georganiseerd samen met Ecsplore en het Wijksteunpunt. Met het thema sport en spel zijn wij vanaf 2014 aan de slag gegaan. Zo werd er door ons, in samenwerking met Ecsplore, onder 55 plussers een huis aan huis enquête uitgezet waarin inwoners bevraagd werden naar de behoefte aan sport- en bewegings- activiteiten. Hieruit bleek dat er behoefte was aan bewegingsactiviteiten 55 plus in groepsverband zoals wandelen en fietsen. Samen met de ouderenvereniging, Ecsplore en het Wijksteunpunt is er een plan gemaakt om wandelen en fietsen voor senioren in groepsverband te organiseren. Daarbij werd Harrie Vrehen bereid gevonden tochten uit te zetten en de leiding te nemen tijdens de tochten. Inmiddels zijn de wandel- en fietstochten een begrip in – en buiten – Obbicht met vaste deelnemers uit het eigen dorp maar ook uit Grevenbicht en Limbricht. De dag “Alles in beweging” was bedoeld als afsluiter van dit project waarmee het belang van bewegen – voor alle leeftijden – nog een keer onder de aandacht werd gebracht. Tevens was ons duidelijk dat er veel aanbod is in Obbicht maar dat vaak niet duidelijk is wát er waar is te vinden? Om die reden hebben wij een folder gemaakt met het aanbod in Obbicht voor alle leeftijden. Deze is verspreid bij de huisartsenpraktijk, de fysiotherapie en diverse sportclubs. De folder vindt u ook op deze website. Ook de aanschaf van de bewegingstoestellen bij de jeu de boules banen maakt deel uit van dit project. Om meer privacy te bieden bij het gebruik hiervan heeft de gemeente, op ons verzoek, een haag geplaatst. Alles bij elkaar is het een zeer geslaagd project: het bewegings- sport en spel aanbod is uitgebreid met wandelen en fietsen voor senioren. Maar liefst 30 kinderen die aanwezig waren 28 september bij de gyminstuif in de gymzaal. Het aanbod sport- en spelmogelijkheden is voor alle leeftijden overzichtelijk in kaart gebracht met een folder, zie elders op deze website. Voor ons is het project nu afgesloten, het is verder aan u om gebruik te maken van de voorzieningen. 

  Voor dit project bedanken wij de ondersteuners/sponsoren : AH Grevenbicht, Leon Hecker Tweewielers, Schutterij St. Willibrordus, Thei Mostert Extra Light, Slijterij van Didden, Dave Culinair en Marker Media Reclamebureau, JBV :In de keezelbak, het Wijksteunpunt ‘Bicht’, Ecsplore, EHBO Obbicht en de vele vrijwilligers. 

 • Ontmoetingsplek: 
  April 2016 hebben wij een huis aan huis en een digitale enquête in Obbicht uitgezet met als onderwerp ontmoetingsplek. Dit mede in verband met de (zienderogen) achteruitgang van de leefbaarheid in ons dorp. De resultaten van de enquête vindt u in een uitgebreid rapport en in een samenvatting op onze website: http://www.dorpsplatformobbicht.nl Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden, met partners binnen en buiten het dorp, op de haalbaarheid van een project waarbij de resultaten van de enquête vertaald kunnen worden naar concrete vervolgstappen. Daarbij zijn de uitkomsten van de enquête leidend voor het Dorpsplatform. Helaas kunnen wij daar nu, aangezien alles nog in onderzoek is, nog geen concrete informatie over geven. Volgt u onze berichtgeving hierover, via de bekende kanalen, in de loop van het jaar!

 • Koningsdag:
  Wij hebben nu meerdere jaren gewerkt aan het behoud van deze activiteit voor Obbicht en het verheugd ons dat hieruit een nieuw Oranjecomité is voort gekomen. Een groep jonge mensen gaat er verder, samen met het nog bestaande lid van het Oranjecomité José Roebroek mee aan de slag. Wij hebben een blauwdruk ontwikkeld waarop verder voort geborduurd kan worden. Hierbij zal de activiteit elk jaar bij een ander verenigingslokaal georganiseerd worden, te weten: Schutterij- TC Bicht ’14- RKVV Obbicht- en Harmonie Concordia. In 2018 is de Harmoniezaal de aangewezen plek en in 2019 wordt weer gestart in bovenstaande volgorde bij het lokaal van de schutterij St. Willibrordus. Wij blijven op de achtergrond betrokken omdat wij dit soort activiteiten beschouwen als een fundamenteel onderdeel van onze leefbaarheid in het dorp.

 • Informatiebord:
  Het Consortium Grensmaas heeft met de gemeente afgesproken dat er banken geplaatst worden nabij de Markt en Harrecoven. Tevens plaatsen zij er een informatiebord over de Maaswerken. Op ons verzoek wordt daar informatie over bezienswaardige plekken uit ons dorp aan toegevoegd. Wij hopen hiermee dat toeristen die hun auto parkeren op en rond de markt, of fietsers die door het dorp toeren, uitgenodigd worden een kijkje te nemen in ons mooie Obbeeg.

 • Jongerenvereniging: 
  Helaas is de jongerenvereniging Go Young gestopt met haar activiteiten. De vraag is hoe het verder moet met de 12 plus voorzieningen voor de jeugd? Heb je een idee… wil je iets betekenen hierin, misschien ook vanuit een studie die je volgt of ben je als ouder betrokken en wil je er mee aan de slag? Neem dan contact met ons op want wij willen graag helpen e.e.a. te realiseren dorpslatformobbicht@gmail.com Bovenstaande oproep hebben wij geplaatst in onze jaarlijkse huis aan huis Nieuwsbrief.

 • WhatsAPP Buurtpreventie:
  Zoals bij velen van u bekend hebben wij in januari. 2016 een oproep gedaan op Facebook om te komen tot een dorps- WhatsApp Buurtpreventie. Aansluitend hebben wij een tweetal bijeenkomsten georganiseerd en er werd een huis aan huis brief bezorgd met uitleg over de aanpak en hoe u zich kon opgeven voor dit project. Tenslotte werd een werkgroep samengesteld die een plan heeft uitgewerkt met onder andere aandacht voor de gebiedsindeling en taakverdeling van de coördinatoren. Inmiddels zijn er meer dan 200 deelnemers. Het is een zeer succesvol project, mede dankzij de inzet van iedereen maar zeker ook van de coördinatoren. Een mooi voorbeeld waarin, vanuit een oplossingsgerichte aanpak en de handen in elkaar slaan, iets moois kan ontstaan. Opgeven om deel te nemen kan altijd via: wijkapp-obbicht@hotmail.com.

 • Spreekuur Wijkagent:
  Op 7 november 2016 was er gelegenheid de wijkagent , Han Tummers, persoonlijk te spreken. Indien daartoe aanleiding is kan dit andermaal georganiseerd worden. 

 • Verkeersdrempel Bornerweg:
  Op verzoek van omwonenden en met toestemming van direct omwonenden werd er een verkeersdrempel ter plekke geplaatst. Later zijn daar, op verzoek van inwoners, waarschuwingsborden aan toegevoegd. 

 • Communicatie: 
  Jaarlijks wordt, rond de kerstperiode, huis aan huis in Obbicht een Nieuwsbrief bezorgd Nieuwsbrieven uit het verleden, de speerpunten van het platform en actueel Nieuws treft u aan op onze website en op onze Facebookpagina . Geen liefhebber van de computer? Een papieren versie van belangrijk nieuws hangen wij in het publicatiebord aan de markt. Tevens publiceren wij regelmatig in Born Actueel.

Resultaten 2015

 • Er is een concept Dorps Ontwikkelings Plan uitgewerkt (-DOP). De hoofdpunten hiervan zijn geplaatst op deze website.
 • Enquête/interview uitgezet tijdens Dorps- driedaagse m.b.t. behoefte:” Ontmoetingsplek/ Huiskamervoorziening” en “Kermis”.
 • Vernieuwde inrichting van de website.
 • Bewegingstoestellen zijn geplaatst.
 • Bewegingsactiviteiten hebben inmiddels via Ouderenvereniging en Wijksteunpunt een vaste structuur gekregen.
 • Er heeft in de voorzomer een dorps- driedaagse plaats gevonden die zeer succesvol is afgesloten.
 • Herinrichting plein Ecrevissestraat/Oude Raadhuisstraat ( oude kerkplein) waarin met name aandacht is gegeven aan bewonersparticipatie van direct omwonenden alsmede concrete input is gegeven aan de oplossingsrichting van de parkeerknelpunten.
 • Maaswerken: proces gevolgd via de aandacht functionaris.
 • Ondersteuning van Oranjecomité: zeer succesvolle Koningsdag in samenwerking met- en op het terrein van : ‘Schutterij Willibrordus’.
 • Kerstactiviteit/optuigen dorpskerstboom activiteit in samenwerking met de basisschool en verenigingen.
 • Tunnel d’n Uul: Deelnemer groep Born/Holtum oproep aan inwoners om bezwaarschrift in te dienen. Dorpsplatform heeft bezwaarschrift ingediend.
 • Deelnemer interactieve bijeenkomsten inzake Duurzaam Accommodatiebeleid.

Resultaten en inzet van het dorpsplatform van 1999 tot en met 2014: 

 • Jongeren Ontmoetingsplek (- JOP), op verzoek van het dorpsplatform
 • Jeugd- en jongerenbeleid: in samenwerking met PIW onderzoek naar behoefte aan voorzieningen met name 12 plus
 • Onderzoek bewegen 55 plus, samen met Ecsplore
 • Uitwerking bewegingsactiviteiten samen met Ecsplore, Ouderenvereniging, 
  Zonnebloem en medewerkers Wijksteunpunt
 • Benefietavond, muziek en dans, t.b.v. senioren waarbij de opbrengst geschonken is aan een door de inwoners gekozen goed doel: twee speeltoestellen voor de basisschool van Obbicht
 • Initiatiefnemer en realisatie Jeu de Boules banen
 • Grootschalige Dorpsdagen: 2000, 2005 en 2010
 • Voortrekkerstrol mini-Dorpsdagen en actieve betrokkenheid van gezamenlijke verenigingen: opfrissen van activiteiten met Koninginnedag-Koningsdag. Werving leden voor Oranjecomité. Mini-Dorpsdag/ Spellenmiddag, samen met meerdere verenigingen, 
  op Koninginnedag/Koningsdag
 • Uitbreiding verlichting op meerdere plekken in het dorp
 • Verfraaiing Komingangen
 • Plaatsing van picknickbankjes op de markt en op de Maasdijk
 • Oude Kerktoren en pleintje: deelnemer werkgroep alsmede overleg met de gemeente inzake inrichting, participatie inwoners en herinrichting parkeren Ecrevissestraat/Raadhuisstraat en terrein bij de tennisvereniging
 • Verkeersmaatregelen onderzoek naar 100% draagvlak voor maatregelen, aanpassingen Koestraat
 • Deelnemer werkgroepen waaronder: Maaswerken , Kingbeek en Kasteeltuin
 • Herinrichting van de Markt
 • Enquête onder inwoners over de behoefte en haalbaarheid van een weekmarkt
 • Uitgifte van een Nieuwsbrief tenminste één keer per jaar
 • Realisatie van een informatiebord en een website
 • Een jaarlijkse Kerstboom op de markt en kerstactiviteit met versieringen door 
  de kinderen van de basisschool. Kerstwensboom en inzamelactie voor kinderen uit het asielzoekerscentrum van Echt
 • Open dorpsbijeenkomsten
  Open Dorpsberaad m.b.t. Krimp en de leefbaarheid in 2025
 • Structureel overleg met de gemeente en andere netwerkpartners
 • Verbetering voetpaden op diverse plekken
 • Positief advies diverse voucheraanvragen waaronder: Heemkundevereniging t.b.v. 
  her-inzegening kapel Kempenweg/ Markt en hoek Vonderstraat/ Langs de Beek
 • Plaatsing in het dorp van Hanging baskets en later uitbreiding hiervan aan de drie kapelletjes: hoek Kempenweg/ Markt, hoek Vonderstraat/ Langs de Beek en de Brugstraat
 • Plaatsing van 2 “paraplubomen” in de speeltuin, op verzoek platform
 • Verplaatsing Reclamezuil uit de kern naar het buitengebied
 • Op initiatief van het dorpsplatform plaatsen van een historisch kijkvenster: 
  geplaatst op de Maasdijk, 2e venster is gepland bij de kerktoren
 • Start landelijke pilot: “Leefbaarheid en Actief Burgerschap” met VKKL en Heidemy
 • Deelnemer Klankbordgroepen haalbaarheidsonderzoeken onderwijs en sport

Op korte termijn volgt:

 • Plaatsing 2e historisch kijkvenster op pleintje ouder kerktoren
 • Plaatsing bewegingstoestel (- len) bij de jeu de boulesbaan
 • Maxi-Dorpsweekend 19,20 en 21 juni

Permanente koppeling naar dit artikel: http://dorpsplatform-obbicht.nl/resultaten-2016/