Speerpunten Dorpsplatform.

Speerpunten 2017:

 • Ontmoetingsplek: uitgaande van resultaten huis aan huis enquête onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
 • Onderwijs en Sportvoorzieningen: kritisch volgen.
 • Project A2, Tunnel d’n Uul: deelnemer werkgroep (Buurtenplatform).
 • Maaswerken: deelnemer klankbordgroep en aanpreekpunt plaatsen banken en informatiebord.
 • Summer Fair: samen met inwoners uitwerken en uitvoeren.
 • Wijkschouw: rondgang (met de fiets) door het dorp met inwoners, wijkagent, gemeente en platform m.b.t. onderhoud in de meest brede zin. De datum volgt nog via diverse publicaties.
 • Aandachtspunt 12 plus activiteiten: indien er inwoners zijn die dit willen oppakken proces ondersteunen.
 • Voormalig terrein ‘t Törp: Het is duidelijk dat hier een nieuwe huisartsenpost gevestigd wordt met verschillende para-medische voorzieningen. Deze ontwikkeling is een mooie aanwinst voor ons dorp.
 • Kasteelpark: deelnemer werkgroep.
 • Communicatie met inwoners: Nieuwsbrief, Website, Facebook, Publicatiebord en aparte publicaties indien daartoe aanleiding is. Alle Nieuwsbrieven en andere documenten die in het verleden met u gecommuniceerd zijn treft u aan op onze website.
 • Overleg, afstemming en waar aan de orde en nodig samenwerking met medewerkers Wijksteunpunt.

Speerpunten 2016; Projecten en activiteiten.

 • Tijdvenster: plaatsen op pleintje:” Oude Kerktoren”.
 • Samen met ouderenvereniging en Ecsplore acties uitzetten ten behoeve van verantwoord gebruik van de inmiddels geplaatste bewegingstoestellen.
 • Ontmoetingsplek: In het kader van het Dorp-Ontwikkelings Programma (-DOP) realisatie van Ontmoetingsplek/ huiskamervoorziening dat voldoet aan de behoeftes, zoals gebleken is uit de afgenomen interviews bij de inwoners: een voorziening die openbaar is, vrij toegankelijk is voor alle inwoners en alle leeftijden, voorzien van een terras en in de kern van het dorp gelegen. Waar tevens de mogelijkheid bestaat tot het verder ontwikkelen van vrijwilligerswerk. Aandachtspunt is hierin vooral ook een geschikte voorziening voor jongeren. Tevens zal er aandacht moeten zijn voor verbinding met plaatselijke ondernemers. 
  Verdiepingsslag maken door huis aan huis enquête behoefteonderzoek ontmoetingsplek eind februari/begin maart.
 • Volgen van ontwikkelingen rond herhuisvesting basisschool en sport in perspectief van besluitvorming gemeenteraad.
 • Overleg organiseren met verenigingen die belangen van jongeren behartigen en PIW en onderzoeken hoe jongerenwerk verder vlot getrokken kan worden.
 • Kermis: helder krijgen waar draagvlak en mogelijkheden liggen voor de toekomstige kermis en/of en andere activiteit; mede n.a.v. afgenomen enquête 2015. Overleg organiseren met belangstellenden: voorjaar 2016.
 • Grensmaasproject: Kritisch volgen via aandacht functionaris: met name communicatie met inwoners en tevens aandacht voor het fietspad ter hoogte van de Maasstraat dat, in het kader van het voorgaande, verlegd dient worden. De overlast voor de inwoners van Obbicht is (nog) niet duidelijk. Eventueel aanvullend samen met aandacht functionaris acties uitzetten waaronder overleg/bijeenkomst met inwoners.
 • Tweemaal per jaar samen met de Wijkagent en de werkgroep veiligheid een inloopspreekuur organiseren voor de inwoners van Obbicht
 • Buurt APP: Samen met inwoners stap voor stap ontwikkelen en realiseren voorjaar 2016.
 • Terrein ‘t Törp: plan is door de Gemeente en de Woningstichting Obbicht en Papenhoven uitgezet om het terrein aan te kopen waarbij herhuisvesting van de huisartsenpraktijk Obbicht tot een serieuze optie behoort. Volgen van dit proces en eenduidige communicatie voor inwoners organiseren.
 • Voortzetten ondersteunen Oranjecomité en activiteiten verder verbreden en verankeren.
 • Verkeersknelpunt Bornerweg: in samenspraak met inwoners en gemeente verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot consensus te komen in de oplossingsrichting.
 • Bekijken of ‘Watertappunt” realiseerbaar is rond jeu de boulesbaan/bewegingstoestellen.
 • Behoud tunnel ‘d’n Uul’: deelnemer groep Born/Holtum : actieve participatie en waar nodig acties uitzetten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://dorpsplatform-obbicht.nl/speerpunten-dorpsplatform/